.size_count{ display: none!important; }

Zásady ochrany osobních údajů

Správce dat a definice
Správcem osobních údajů zákazníků/uživatelů internetového obchodu, označovaných také jako prodávající, je: Pro s.c. Wojciech Berniak, Dorota Bobka, Grzegorz Bobka, telefon: , NIP: 6793225405, REG: 520101313.
Správce údajů lze kontaktovat:
na korespondenční adresu: Obrońców Modlina 4, 30-733 Kraków;
na e-mailovou adresu: info@formommy.cz.
Uživatel - fyzická osoba, která přistupuje na webové stránky internetového obchodu nebo využívá služby či funkce popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a souborů cookie.
Zákazník - fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, fyzická osoba, která je spotřebitelem, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která uzavře s prodávajícím smlouvu o prodeji na dálku.
Internetový obchod - internetová služba provozovaná prodávajícím, dostupná na následujících elektronických adresách (stránkách): formommy.cz, prostřednictvím kterého může Zákazník/Uživatel získat informace o Zboží a jeho dostupnosti a zakoupit Zboží nebo objednat službu.
Newsletter - informace, včetně obchodních informací ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o elektronickém poskytování služeb (Sbírka zákonů 2020, částka 344) od Prodávajícího zasílané Klientovi/Uživateli elektronicky; jejich příjem je dobrovolný a vyžaduje souhlas Klienta/Uživatele.
Účet - soubor údajů uložených v Internetovém obchodě a v systému ICT Prodávajícího o daném Klientovi/Uživateli a jím zadaných objednávkách a uzavřených smlouvách, pomocí kterého může Klient/Uživatel zadávat objednávky a uzavírat smlouvy.
RODO - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Cíle, právní základ a doba zpracování údajů
Za účelem plnění smlouvy o prodeji na dálku prodávající zpracovává:
informace týkající se zařízení uživatele za účelem zajištění správného fungování služeb: IP adresa počítače, informace obsažené v souborech cookie nebo jiných podobných technologiích, údaje o relaci, údaje o prohlížeči, údaje o zařízení, údaje týkající se činnosti na webových stránkách, včetně jednotlivých stránek;
geolokační informace, pokud uživatel souhlasil s přístupem poskytovatele služeb ke geolokaci. Informace o zeměpisné poloze se používají k poskytování více přizpůsobených nabídek produktů a služeb;
Osobní údaje uživatelů: jméno, příjmení, adresa sídla, korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, DIČ, číslo bankovního účtu, případně další osobní údaje, které jsou nezbytné pro uskutečnění nákupu a jejichž poskytnutí správce v procesu nákupu vyžaduje.
Tyto informace neobsahují údaje týkající se totožnosti uživatelů, ale ve spojení s dalšími informacemi mohou představovat osobní údaje, a proto se na ně vztahuje plná ochrana, na kterou má správce podle zákona o ochraně osobních údajů nárok.
Tyto údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) ZOOÚ za účelem poskytnutí služby, tj. smlouvy o poskytování elektronických služeb v souladu s obchodními podmínkami, a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) ZOOÚ v souvislosti se souhlasem s používáním některých cookies nebo jiných obdobných technologií vyjádřeným příslušným nastavením internetového prohlížeče v souladu se zákonem o telekomunikacích nebo v souvislosti se souhlasem s geolokací. Údaje jsou zpracovávány až do ukončení používání internetového obchodu zákazníkem/uživatelem.
Správce se zavazuje přijmout veškerá opatření vyžadovaná článkem 32 RODO, tj. s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení a k povaze, rozsahu a účelům zpracování a k riziku porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a závažností správce provede vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil míru bezpečnosti odpovídající tomuto riziku.
3 Marketingové aktivity správce
Na webových stránkách internetového obchodu může správce údajů zobrazovat marketingové informace o svých produktech nebo službách. Zobrazení tohoto obsahu provádí správce údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO, tj. v souladu s oprávněným zájmem správce údajů zveřejňovat obsah související s poskytovanými službami a propagačním obsahem kampaní, na kterých se správce údajů podílí. Současně toto jednání neporušuje práva a svobody Zákazníků/Uživatelů, Zákazníci/Uživatelé očekávají, že obdrží obsah podobného obsahu, a dokonce jej očekávají nebo je jejich přímým cílem navštívit webové stránky/stránky Internetového obchodu.
4 Příjemci uživatelských údajů
Správce údajů zpřístupní vaše osobní údaje pouze zpracovatelům na základě uzavřených smluv o pověření zpracováním osobních údajů za účelem poskytování služeb pro správce údajů, např. hostování a údržby stránek, IT služeb, marketingových a PR služeb.
5 Předávání osobních údajů do třetích zemí
Osobní údaje nebudou zpracovávány ve třetích zemích.
6 Práva subjektů údajů
Každý subjekt údajů má právo na:
přístup (článek 15 RODO) - získat od správce údajů potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou údaje o osobě zpracovávány, má právo na přístup k nim a na získání následujících informací: o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou údaje zpřístupněny, době, po kterou byly nebo budou údaje uchovávány, nebo kritériích pro jejich určení, právu subjektu údajů požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a vznést námitku proti takovému zpracování;
získat kopii údajů (čl. 15 odst. 3 RODO) - získat kopii zpracovávaných údajů, přičemž první kopie je bezplatná a za další kopie může správce údajů uložit přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů;
na opravu (článek 16 RODO) - požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, nebo o doplnění neúplných údajů;
na výmaz (článek 17 RODO) - požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud správce již nemá právní základ pro zpracování nebo pokud údaje již nejsou pro účely zpracování nezbytné;
omezit zpracování (článek 18 RODO) - požádat o omezení zpracování osobních údajů, pokud:
subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů - po dobu, která správci údajů umožňuje ověřit přesnost osobních údajů,
zpracování je protiprávní a subjekt údajů vznese námitku proti výmazu údajů tím, že požádá o omezení zpracování,
správce již údaje nepotřebuje, ale subjekt údajů je potřebuje k uplatnění, prosazení nebo obhajobě nároku,
subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování - dokud se nezjistí, zda oprávněné důvody na straně správce převažují nad důvody námitky subjektu údajů;
na přenositelnost údajů (článek 20 RODO) - obdržet ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, a požádat o zaslání těchto údajů jinému správci, pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů nebo smlouvy s ním a pokud jsou údaje zpracovávány automatizovanými prostředky;
vznést námitku (článek 21 RODO) - vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro oprávněné účely správce z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, včetně profilování. Správce pak posoudí existenci platných oprávněných důvodů pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo důvodů pro určení, uplatnění nebo obhajobu nároků. Pokud podle posouzení převažují zájmy subjektu údajů nad zájmy správce, je správce povinen zpracování pro tyto účely ukončit;
kdykoli a bez udání důvodu odvolat souhlas, avšak zpracování osobních údajů provedené před odvoláním souhlasu bude i nadále zákonné. Odvolání souhlasu bude mít za následek, že správce přestane zpracovávat osobní údaje pro účel, pro který byl souhlas udělen.
Pro uplatnění výše uvedených práv by měl subjekt údajů kontaktovat správce údajů prostřednictvím poskytnutých kontaktních údajů a informovat ho o tom, jaké právo a v jakém rozsahu si přeje uplatnit.
7 Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v Polsku předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem ve Varšavě, ulice Stawki 2, kterého lze kontaktovat následujícím způsobem:
dopisem: ul. Stawki 2, 00-193 Varšava;
prostřednictvím elektronického subboxu dostupného na adrese: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
Infolinka: 606-950-0000.
8 Pověřenec pro ochranu osobních údajů
V každém případě se může subjekt údajů obrátit také přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů správce, a to e-mailem nebo písemně na adresu správce uvedenou v oddíle 1 bodě 2 těchto zásad ochrany osobních údajů a cookies.
9 Změny zásad ochrany osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů a cookies mohou být doplňovány nebo aktualizovány podle aktuálních potřeb Správce, aby byly Zákazníkům/Uživatelům poskytovány aktuální a spolehlivé informace.
10 Sušenky
Internetový obchod plní funkce získávání informací o zákaznících, uživatelích a jejich chování následujícími způsoby:
prostřednictvím informací dobrovolně zadaných do formulářů pro účely vyplývající z funkce konkrétního formuláře;
ukládáním souborů cookie (tzv. "cookies") do koncových zařízení;
prostřednictvím shromažďování protokolů webového serveru provozovatelem hostingu internetového obchodu (nezbytné pro správné fungování webových stránek).
Soubory cookie jsou údaje IT, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení zákazníka/uživatele a jsou určeny pro používání webových stránek internetového obchodu. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení v koncovém zařízení a jedinečné číslo.
Internetový obchod používá soubory cookie pouze po předchozím souhlasu zákazníka/uživatele obchodu. Souhlas s používáním všech souborů cookie v internetovém obchodě udělíte kliknutím na tlačítko : "SOUHLASÍM, CHCI JÍT NA STRÁNKY", když se zobrazí zpráva o používání souborů cookie internetovým obchodem, nebo zavřením této zprávy.
Pokud zákazník/uživatel internetového obchodu nesouhlasí s používáním souborů cookie internetovým obchodem, může využít této možnosti: "Nedávám souhlas", který je rovněž k dispozici ve zprávě o používání souborů cookie internetovým obchodem, nebo provést změny v nastavení internetového prohlížeče, který právě používá (to však může způsobit nesprávné fungování webových stránek internetového obchodu).
Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte ze seznamu svůj internetový prohlížeč/systém a postupujte podle pokynů: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
Právním základem pro zpracování osobních údajů pocházejících ze souborů cookie jsou právně odůvodněné zájmy správce údajů spočívající v poskytování vysoce kvalitních služeb a zajištění bezpečnosti služeb.
V internetovém obchodě se používají dva hlavní typy souborů cookie: "relační" soubory cookie a "trvalé" soubory cookie (trvalé soubory cookie). "Relační" soubory cookie jsou dočasné soubory, které se ukládají v koncovém zařízení uživatele, dokud se neodhlásí, neopustí internetový obchod nebo nevypne software (webový prohlížeč). "Trvalé" soubory cookie se ukládají v koncovém zařízení zákazníka/uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookie nebo dokud je zákazník/uživatel nesmaže.
Soubory cookie se používají k následujícím účelům:
vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak zákazníci/uživatelé internetového obchodu používají webové stránky, což umožňuje zlepšovat jejich strukturu a obsah;
udržování relace zákazníka/uživatele (po přihlášení), díky čemuž nemusí zákazník/uživatel na každé podstránce internetového obchodu znovu zadávat své přihlašovací jméno a heslo;
určení profilu zákazníka/uživatele za účelem zobrazování doporučení produktů a materiálů na míru v reklamních sítích, zejména v síti Google.
Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle standardně umožňuje ukládání souborů cookie na koncovém zařízení zákazníka/uživatele. Zákazníci/uživatelé mohou v tomto ohledu změnit své nastavení. Webový prohlížeč umožňuje smazání souborů cookie. Soubory cookie lze také automaticky blokovat.
Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách internetového obchodu.
Soubory cookies umístěné v koncovém zařízení zákazníka/uživatele a používané mohou být rovněž využívány inzerenty spolupracujícími s internetovým obchodem a partnery internetového obchodu.
Síť Google může používat soubory cookie k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým zákazník/uživatel používá internetový obchod. Za tímto účelem mohou uchovávat informace o navigační cestě uživatele nebo o čase stráveném na určité stránce: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
Doporučujeme, aby si zákazník/uživatel přečetl zásady ochrany osobních údajů těchto společností, aby porozuměl používání souborů cookie používaných ve statistikách: Zásady ochrany osobních údajů služby Google Analytics.
Pokud jde o informace o preferencích zákazníka/uživatele shromážděné reklamní sítí Google, může zákazník/uživatel zobrazit a upravit informace vyplývající ze souborů cookie pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/.
Webové stránky internetového obchodu obsahují zásuvné moduly, které mohou správcům předávat údaje o zákaznících/uživatelích, např.: Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, YouTube, Salesmanago, Gemius.
Pro řádné plnění smlouvy o prodeji na dálku může správce údajů sdílet údaje zákazníků/uživatelů s kurýrními společnostmi. Aktuálně dostupné způsoby doručení v internetovém obchodě jsou k dispozici pd: https://formommy.cz/pol-delivery.html.
Za účelem řádného plnění smlouvy o prodeji na dálku může správce sdílet údaje zákazníků/uživatelů s online platebními systémy. Aktuálně dostupné způsoby platby formou záloh v internetovém obchodě jsou k dispozici na adrese: https://formommy.cz/pol-payments.html.
11 Newsletter
Zákazník může souhlasit se zasíláním obchodních informací elektronicky výběrem příslušné možnosti v registračním formuláři nebo později na příslušné kartě. V případě udělení tohoto souhlasu bude Klient/Uživatel dostávat informace (Newsletter) o Internetovém obchodě a další obchodní informace zasílané Prodávajícím na Klientem uvedenou e-mailovou adresu.
Zákazník se může z odběru newsletteru kdykoli odhlásit sám, a to odškrtnutím příslušného políčka na stránce svého účtu nebo na formuláři https://formommy.cz/newsletter.php, kliknutím na příslušný odkaz v obsahu každého newsletteru nebo prostřednictvím zákaznického servisu.
12 Účet
Zákazník/uživatel nesmí do internetového obchodu nahrávat nebo poskytovat prodávajícímu obsah, včetně názorů a jiných údajů protiprávní povahy.
Zákazník/uživatel získá přístup k účtu po registraci.
V rámci registrace zákazník/uživatel uvede typ účtu nebo pohlaví, jméno, příjmení, název společnosti, daňové identifikační číslo, údaje pro prodejní doklad, údaje pro zaslání, e-mailovou adresu a zvolí si heslo. Zákazník/uživatel se ujišťuje, že údaje, které uvedl v registračním formuláři, jsou správné. Podmínkou registrace je, že si zákazník/uživatel pozorně přečetl smluvní podmínky a v registračním formuláři uvedl, že se seznámil se smluvními podmínkami a plně souhlasí se všemi jejich ustanoveními.
Okamžikem, kdy je zákazníkovi/uživateli umožněn přístup k účtu, je mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena smlouva o poskytování elektronických služeb týkajících se účtu, a to na dobu neurčitou. Spotřebitel může od této smlouvy odstoupit za podmínek uvedených v obchodních podmínkách.
Registrace účtu na jedné ze stránek internetového obchodu současně znamená registraci umožňující přístup k ostatním stránkám, pod kterými je internetový obchod dostupný.
Zákazník/uživatel může kdykoli s okamžitou platností vypovědět smlouvu o poskytování služeb elektronickými prostředky, a to oznámením prodávajícímu e-mailem nebo písemně na adresu správce údajů uvedenou v oddíle 1 bodu 2 těchto Zásad ochrany osobních údajů a cookies.
Prodávající má právo vypovědět smlouvu o poskytování služeb týkajících se Účtu v případě ukončení poskytování nebo převodu služby Internetového obchodu na třetí osobu, porušení zákona nebo ustanovení Obchodních podmínek ze strany Klienta/Uživatele, jakož i v případě nečinnosti Klienta/Uživatele po dobu 6 měsíců. Smlouva se ukončuje výpovědí se sedmidenní výpovědní lhůtou. Prodávající může stanovit, že opětovná registrace účtu bude vyžadovat souhlas prodávajícího.

pixel