.size_count{ display: none!important; }

Předpisy

1. DEFINICE
1.1 Pravidla - tato Pravidla, která určují zásady uzavírání smluv o prodeji na dálku prostřednictvím internetového obchodu, zásady plnění těchto smluv, práva a povinnosti smluvních stran a zásady reklamačního řízení. V rozsahu služeb poskytovaných elektronickými prostředky jsou těmito Pravidly přiměřeně Pravidla uvedená v článku 8 polského zákona o poskytování elektronických služeb.
1.2 Zákazník - fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která uzavírá s Prodávajícím Smlouvu o prodeji na dálku.
1.3 Spotřebitel - spotřebitel ve smyslu článku 22¹ polského občanského zákoníku. Podle zákonné definice: Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která činí s podnikatelem právní úkon, který přímo nesouvisí s jeho podnikatelskou nebo profesionální činností.
1.4 Fyzická osoba podnikající v rámci živnostenského podnikání uskutečňující neprofesionální nákup - fyzická osoba uzavírající Smlouvu o prodeji na dálku, která přímo nesouvisí s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této Smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální charakter, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení Centrální evidence a informací o podnikatelích, které zákon přiznává právo: odstoupit od smlouvy na základě zásad přiznaných Spotřebiteli, uplatnit ustanovení o zakázaných doložkách používaných ve standardních smlouvách a týkajících se odpovědnosti za vady prodávané věci.
1.5 Prodávající - Za s.c. Wojciech Berniak, Dorota Bobka, Grzegorz Bobka, , info@formommy.cz, NIP PL6793225405, REGON 520101313.
1.6 Adresa sídla prodávajícího - Obrońców Modlina 4, 30-733 Kraków.
1.7 Internetový obchod - internetová služba provozovaná Prodávajícím, dostupná na elektronických adresách: formommy.cz, prostřednictvím které může Zákazník získat informace o Zboží a jeho dostupnosti a Zboží zakoupit nebo objednat službu.
1.8 Smlouva o prodeji na dálku - smlouva o prodeji Zboží/služby/dodání digitálního obsahu (je-li to relevantní), uzavřená prostřednictvím Internetového obchodu.
1.9 Zboží - movitá věc, kterou může Klient zakoupit v Internetovém obchodě.
1.10 Zásady ochrany osobních údajů a cookies Internetového obchodu - dokument stanovující podrobná pravidla pro zpracování osobních údajů a používání cookies. Zásady ochrany osobních údajů a cookies tvoří přílohu č. 3 Pravidel a jsou k dispozici na https://formommy.cz/cze-privacy-and-cookie-notice.html.
1.11 Trvalý nosič - se rozumí materiál nebo nástroj umožňující Klientovi nebo Prodávajícímu uchovávat informace určené jemu osobně způsobem, který umožňuje přístup k informacím v budoucnu po dobu odpovídající účelu, k němuž jsou informace používány, a který umožňuje rekonstruovat uložené informace v nezměněné podobě, zejména elektronická pošta.
1.12 Elektronický objednávkový formulář - elektronický objednávkový postup poskytovaný Prodávajícím Klientovi.
1.13 Elektronický návratový formulář - elektronický návratový postup poskytovaný Prodávajícím Klientovi; dostupný na adrese https://formommy.cz/returns-open.php.
1.14 Elektronický reklamační formulář - elektronický reklamační řád poskytovaný Prodávajícím Klientovi; dostupný na adrese https://formommy.cz/rma-open.php.
1.15 Odeslání objednávky - potvrzení objednávky kliknutím na tlačítko "" Klientem považováno za podání závazného projevu vůle Klienta uzavřít s Prodávajícím smlouvu o prodeji na dálku.
1.16 Účet - soubor údajů uložených v Internetovém obchodě a v ICT systému Prodávajícího o daném Klientovi a jím podaných objednávkách a uzavřených smlouvách o prodeji na dálku, s jehož pomocí může Klient podávat objednávky, jakož i včas rušit, upravovat či uzavírat smlouvy o prodeji na dálku.
1.17 Hodnocení služby Objednávky a hodnocení konkrétního zboží - subjektivní vyjádření a hodnocení provedené Klientem formou udělení hvězdiček od 1 do 5 pro Internetový obchod po dokončení objednávky.
2. OBECNÁ USTANOVENÍ
2.1 Typy a rozsah elektronicky poskytovaných služeb:
2.1.1 Uzavírání smluv o prodeji online - s ohledem na zboží prodávané v internetovém obchodě,
2.1.2 pravidla registrace a používání účtu v rámci Internetového obchodu,
2.1.3 přidávání názorů, komentářů a hodnocení - Klient může ke své objednávce nebo transakci přidat názor nebo komentář,
2.1.4 zasílání e-mailů potvrzujících přijetí objednávky, platbu, přijetí objednávky Prodávajícím.
2.2 Používání internetového obchodu je možné za předpokladu, že informační systém používaný Zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:
2.2.1 internetové prohlížeče, tj. Firefox, Chrome, Internet Explorer v aktuální verzi;
2.2.2 jakýkoli program z prohlížení souborů ve formátu PDF.
2.3 Obsah, včetně popisů Zboží a cen, umístěný na stránkách Internetového obchodu představuje výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu článku 71 polského občanského zákoníku. Závazný charakter - pro účely uzavření konkrétní smlouvy - získají až v okamžiku, kdy Klient odešle objednávku, k čemuž dojde kliknutím na tlačítko "".
2.4 Prodávající zpřístupňuje tyto Pravidla a Přílohy prostřednictvím odkazu umístěného na domovské stránce před uzavřením smlouvy o prodeji na dálku, v průběhu trvání smlouvy a po jejím uzavření. Klient si je může stáhnout a vytisknout.
2.5 Za účelem zajištění bezpečnosti komunikace a přenosu dat v souvislosti s poskytovanými službami přijímá Internetový obchod technická a organizační opatření odpovídající úrovni zabezpečení poskytovaných služeb, zejména opatření k zamezení získávání a pozměňování osobních údajů přenášených prostřednictvím sítě Internet neoprávněnými osobami.
3. OBJEDNÁVKY
3.1 Objednávku v internetovém obchodě lze provést prostřednictvím účtu nebo výběrem možnosti nákupu bez registrace.
3.2 Nákup se provádí vyplněním elektronického objednávkového formuláře, který je k dispozici na stránkách internetového obchodu. Výběr objednaného Zboží se provádí jeho vložením do košíku. V elektronickém objednávkovém formuláři je mimo jiné uvedeno, jaké Zboží, za jakou cenu a v jakém množství chce Klient objednat na jím určené místo. Na základě zobrazených zpráv Klient provede příslušné technické kroky.
3.3 Po zadání všech potřebných údajů se Klientovi zobrazí souhrn objednávky. Shrnutí objednávky bude obsahovat informace týkající se: údajů identifikujících Prodávajícího, předmětu objednávky, jednotkové a celkové ceny objednaného Zboží, včetně případných nákladů na dodání a dalších, zvoleného způsobu platby, zvoleného způsobu dodání, doby dodání a nákladů.
3.4 Pokud je předmětem smlouvy dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na trvalém nosiči, nebo služby poskytované elektronickými prostředky nebo služby na dálku - Zákazník v dodatečném zaškrtávacím políčku, které je vyžadováno pro podání objednávky a které se nachází na elektronickém objednávkovém formuláři, souhlasí s následujícím: "Souhlasím s dodáním digitálního obsahu, který není zaznamenán na trvalém nosiči, nebo se zahájením poskytování služeb před uplynutím 14 dnů ode dne uzavření smlouvy a přijímám ztrátu práva na odstoupení od smlouvy". Prodávající potvrdí přijetí výše uvedeného souhlasu e-mailem.
3.5 Pro podání objednávky je nutné uvést v elektronickém objednávkovém formuláři osobní údaje označené jako povinné, akceptovat obsah Pravidel, odeslat objednávku stisknutím tlačítka "".
3.5.1 Odeslání Elektronického objednávkového formuláře Klientem představuje závazný projev vůle uzavřít smlouvu o prodeji na dálku v souladu s obsahem těchto Pravidel.
3.5.2 Smlouva o prodeji na dálku se považuje za uzavřenou okamžikem přijetí Elektronického objednávkového formuláře Prodávajícím, které je potvrzeno zobrazením zprávy o přijetí objednávky Klientovi a uvedením čísla objednávky.
3.5.3 Po uzavření smlouvy o prodeji na dálku obdrží Klient formou e-mailu potvrzení o podané objednávce, které obsahuje: potvrzení o přijetí objednávky k realizaci a obsahuje konečné potvrzení všech podstatných náležitostí objednávky a všeobecných podmínek uzavřené smlouvy o prodeji na dálku (Pravidla internetového obchodu s přílohou č. 1 a 2), údaje Prodávajícího, o odpovědnosti Prodávajícího za kvalitu plnění, o službách poskytovaných Prodávajícím po prodeji a o způsobu a účincích odstoupení od smlouvy. Informace o způsobu a účincích odstoupení od smlouvy, včetně práva na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele - je obsažena v příloze č. 1.
3.5.4 Do doby, než Prodávající zahájí realizaci zakázky:
3.5.4.1 Zákazník může svou objednávku změnit pomocí technického řešení dostupného v elektronickém objednávkovém formuláři a opětovným projitím celé cesty objednávky. Změna objednávky se provede zadáním nové objednávky, která nahradí objednávku předchozí. Případná platba provedená Klientem je zúčtována na vrub nové objednávky a v případě přeplatku je vrácena na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena.
3.5.4.2 Klient může zrušit svou objednávku výběrem možnosti "zrušit objednávku", která je k dispozici na stránce elektronického objednávkového formuláře.
3.5.5 V případě zrušení objednávky ze strany Klienta vrátí Prodávající přijatou platbu do 3 pracovních dnů. Vrácení platby bude provedeno stejným způsobem platby, jaký použil Klient.
3.5.6 Doba realizace objednávky je v rozmezí 1 až 45 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy.
4. PLATBA
4.1 Internetový obchod nabízí možnost provádět platby formou záloh, dobírky, s platbou na účet po dodání zboží. Možnost odložené platby je možná v situacích individuálně dohodnutých s Prodávajícím.
4.2 Platba za Zboží se provádí způsobem, který je zvolen při zadávání objednávky v elektronickém objednávkovém formuláři.
4.3 Aktuálně dostupné způsoby platby předem v Internetovém obchodě jsou k dispozici na adrese https://formommy.cz/cze-payments.html.
5. DORUČENÍ
5.1 V Elektronickém objednávkovém formuláři si Zákazník zvolí způsob doručení zaškrtnutím provedené volby. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Klientem zvolený způsob doručení bez dodatečných nákladů pro Klienta.
5.2 V případě, že Zboží není Klientem vyzvednuto, což má za následek vrácení Zboží Prodávajícímu - může Prodávající odstoupit od kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy se uskutečňuje zasláním prohlášení Klientovi formou e-mailu.
5.3 V situaci uvedené v odst. 2 Prodávající neprodleně vrátí Klientovi přijatou platbu za Zboží zakoupené Klientem.
5.4 4. Aktuálně dostupné způsoby doručení v Internetovém obchodě jsou k dispozici na adrese https://formommy.cz/cze-delivery.html.
6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - ELEKTRONICKÝ FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ
6.1. Klient, který je Spotřebitelem a uzavřel smlouvu o prodeji na dálku, může od ní odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu. V případě odstoupení od smlouvy o prodeji na dálku - smlouva se považuje za neuzavřenou.
6.2 Právo odstoupit od smlouvy má i fyzická osoba podnikající, která nakupuje neprofesionálně, a to podle pravidel uvedených v kapitolách 6 a 7 těchto obchodních podmínek.
6.3 Obchodník ověřuje právo osoby uvedené v bodě 2 na podání prohlášení o odstoupení od smlouvy. Ověření se provádí kontrolou, zda uzavřená smlouva nemá pro tuto osobu povahu smlouvy profesionální - což se provádí zejména analýzou kódů PKD uvedených v Centrální evidenci a informacích o podnikatelích.
6.4. V případě, že Obchodník uzná, že nákup zboží uskutečněný osobou provozující živnost v Obchodě měl profesionální charakter - neprodleně, tj. nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy - informuje osobu, která prohlášení učinila, že vzhledem k profesionálnímu charakteru uskutečněného nákupu - není oprávněna od smlouvy odstoupit, a proto prohlášení o odstoupení od smlouvy- nemá právní účinky. Pokud bylo spolu s prohlášením o odstoupení od smlouvy učiněno fyzické vrácení zboží - zboží bude zasláno zpět na náklady osoby, která prohlášení učinila, a to na adresu dříve uvedenou v objednávce. Odpověď obchodníka bude poskytnuta stejným způsobem, jaký použila osoba, která učinila prohlášení.
6.5 V případě odstoupení od smlouvy - spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení zboží.
6.6 Prohlášení Spotřebitele musí jednoznačně vyjadřovat jeho vůli odstoupit od smlouvy; Spotřebitel může zejména:
6.6.1 využít elektronický formulář pro vrácení zboží, který je k dispozici na internetových stránkách internetového obchodu: https://formommy.cz/returns-open.php. Prodávající neprodleně potvrdí na trvalém nosiči skutečnost, že obdržel prohlášení o odstoupení od smlouvy podané prostřednictvím výše uvedeného formuláře;
6.6.2 Odstoupit od smlouvy prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 2 - zasláním na adresu sídla Prodávajícího;
6.6.3 prodávající je povinen neprodleně potvrdit na trvalém nosiči dat skutečnost, že obdržel prohlášení o odstoupení od smlouvy podané způsobem uvedeným v odst. 6.6.1 a 6.6.2 výše.
6.7 Pro dodržení lhůty postačí zaslat prohlášení před jejím uplynutím.
6.8 Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:
6.8.1 u smlouvy, na jejímž základě Prodávající vydává věc, která je povinna převést své vlastnické právo - od převzetí Zboží Spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou jinému dopravci, a v případě smlouvy, která:
6.8.1.1 zahrnuje mnoho položek, které jsou dodávány odděleně, po dávkách nebo částech - od převzetí poslední položky, dávky nebo části;
6.8.1.2 spočívá v pravidelném dodávání zboží po stanovenou dobu - od převzetí první položky;
6.8.2 u ostatních smluv - ode dne uzavření smlouvy.
6.9 Formulář prohlášení o odstoupení od smlouvy (příloha č. 2 těchto Pravidel) a informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (příloha č. 1 těchto Pravidel) budou spotřebiteli poskytnuty v elektronické podobě uvedené v odst. 3 bodu 8 těchto Pravidel.
6.10 Právo na odstoupení od smlouvy o prodeji na dálku nemá Spotřebitel ve vztahu ke smlouvám uvedeným v čl. 38 polského zákona ze dne 30.05.2014. (Sbírka zákonů z roku 2019, položka 134) o právech spotřebitelů, který zahrnuje smlouvy:
6.10.1 kde cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, nad kterými obchodník nemá kontrolu a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
6.10.2 pokud je předmětem služby nezpracovaná věc, která je vyrobena podle specifikací zákazníka nebo slouží k uspokojení jeho individuálních potřeb;
6.10.3 jejímž předmětem je věc dodaná v uzavřeném obalu, který nelze z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů vrátit, pokud byl obal po dodání otevřen;
6.10.4 jehož předmětem služby jsou zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodané v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen;
6.10.5 u dodání digitálního obsahu a elektronických licencí, které nejsou uloženy na trvalém nosiči, pokud plnění začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co jej obchodník informuje o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy;
6.10.6 jehož předmětem je věc, která podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu životnosti, a u něhož je předmětem plnění věc, která je po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojena s jinými věcmi;
6.10.7 na dodávky novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;
6.10.8 uzavřené veřejnou dražbou;
6.10.9 na poskytování ubytovacích služeb jiných než k bydlení, přepravu Zboží, pronájem automobilů, stravování, služby spojené s volnočasovými, zábavními, sportovními nebo kulturními akcemi, pokud je ve smlouvě uveden den nebo období poskytování služby;
6.10.10 pokud jsou předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy a k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech trhu, které podnikatel nemůže ovlivnit;
7. ÚČINKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O PRODEJI ZBOŽÍ
7.1 Prodávající do 14 dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy o prodeji zboží vrátí Spotřebiteli všechny jím uhrazené platby včetně nákladů na dodání, které odpovídají nejlevnějšímu způsobu dodání zboží nabízenému Prodávajícím.
7.1.1 Vrácení plateb se provádí stejným způsobem platby, jaký použil Spotřebitel.
7.1.2 Pokud Spotřebitel za účelem uplatnění práva na odstoupení od smlouvy - použije elektronický formulář pro vrácení peněžních prostředků - budou peněžní prostředky vráceny zvoleným způsobem a na bankovní účet uvedený Spotřebitelem.
7.2 Pokud Prodávající nenavrhl, že si Zboží od Spotřebitele vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb přijatých od Spotřebitele do doby, než obdrží Zboží zpět nebo obdrží od Spotřebitele doklad o vrácení Zboží, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
7.3 Prodávající může Spotřebiteli navrhnout, aby si věc od Spotřebitele vyzvedl sám. Pokud však Prodávající takový návrh neučinil - Spotřebitel je povinen vrátit věc Prodávajícímu (nebo osobě pověřené Prodávajícím k jejímu vyzvednutí) neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. Pro zachování lhůty postačí zaslat věc zpět před uplynutím lhůty. Zboží, které spotřebitel vrací, by mělo být zasláno na adresu sídla prodávajícího.
7.4 Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Zboží v důsledku jeho použití nad míru nezbytnou k určení povahy, vlastností a funkčnosti Zboží.
8. REKLAMACE
8.1 Prodávající je povinen dodat Zboží bez fyzických a právních vad a odpovídá Zákazníkovi za fyzické a právní vady zakoupeného Zboží na základě zásad stanovených polským občanským zákoníkem.
8.2 Má-li Zboží fyzické nebo právní vady, může Klient uplatnit u Prodávajícího reklamaci v rámci záruky za vady:
8.2.1 prostřednictvím elektronického reklamačního formuláře;
8.2.2 písemně na adresu sídla Prodávajícího nebo prostřednictvím e-mailu na adresu info@formommy.cz.
8.2.3 V uplatnění je třeba specifikovat vadu, kterou dle názoru Klienta Zboží má, požaduje vůči Prodávajícímu, a pokud je to možné - doložit uvedenou vadu a předložit doklad o zakoupení Zboží v Internetovém obchodě. Prodávající je povinen na reklamaci odpovědět do 14 dnů ode dne jejího doručení. Pokud Prodávající ve výše uvedené lhůtě neodpoví, má se za to, že reklamaci uznává. Výše uvedená lhůta se nevztahuje na reklamaci, v souvislosti s níž chce Zákazník odstoupit od smlouvy. Odpověď na reklamaci poskytne Prodávající Klientovi písemně nebo na trvalém nosiči.
8.2.4. Kroky, které má Klient učinit za účelem uplatnění reklamace, včetně způsobu doručení reklamovaného Zboží Prodávajícímu, jsou uvedeny v jednotlivých fázích elektronického reklamačního formuláře. V případě, že Klient využije jiný způsob uplatnění reklamace než prostřednictvím Elektronického reklamačního formuláře - Prodávající informuje Klienta o dalších krocích v reklamačním řízení způsobem odpovídajícím způsobu uplatnění reklamace.
8.2.5 V případě uznání reklamace Prodávajícím jako oprávněné: náklady na výměnu, opravu, včetně nákladů na dopravu související s reklamací Zboží nese Prodávající.
8.2.6 Prodejce ověří, zda reklamace podaná fyzickou osobou podnikající, která provádí nákup neprofesionálního charakteru, má pro tuto osobu neprofesionální charakter. Ověření se provádí analýzou kódů PKD uvedených v Centrální evidenci a informacích o podnikatelích.
8.2.7 Pokud se v důsledku reklamace podané Spotřebitelem nepodařilo spor vyřešit, poskytne Prodávající Spotřebiteli vyjádření v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči:
8.2.7.1 úmysl požádat o zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů nebo souhlas s účastí v takovém řízení, nebo
8.2.7.2 odmítnutí účasti v řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.
9. NÁZOR
9.1 Ve stanovené lhůtě po provedení Objednávky může být Klient, který má Účet, e-mailem vyzván k doplnění hodnocení služby Objednávky a hodnocení konkrétního zboží. Hodnocení služby Objednávky a hodnocení konkrétního zboží je dobrovolné a bezplatné a za tímto účelem by měl Klient kliknout na odkaz, který ho přenese na samostatnou stránku. V rámci jedné objednávky - Klient má možnost přidat výše uvedená hodnocení pouze jednou.
9.2. Zákazník může výše uvedené Hodnocení přidělovat formou hvězdiček od 1 do 5 a přidat slovní vyjádření s omezením na 65 535 slovních znaků. Hodnocení jsou automaticky podepsána jménem a městem Klienta, které Klient uvede při registraci Účtu.
9.3 Hodnocení jsou ukládána a veřejně prezentována na webových stránkách Internetového obchodu a na webových stránkách https://zaufaneopinie.idosell.com a https://trustedreviews.idosell.com.
9.4 Prodávající neověřuje obsah ani nekontroluje Hodnocení objednávek. Za výrok uvedený v rámci hodnocení odpovídá výhradně a samostatně Zákazník. Prodávající je oprávněn Vyhodnocení zcela nebo zčásti zablokovat na základě zásad vyplývajících z právních předpisů a těchto Pravidel.
9.5 Je nepřípustné umisťovat obsah obsahující nepravdivé, zavádějící, vulgární, agresivní, urážlivé nebo zjevně považované za odporující dobrým mravům. Nepřípustné je rovněž umisťování obsahu nezákonné povahy, porušujícího práva třetích osob nebo představujícího jednání nekalé soutěže.
9.6 Objednatel se zavazuje neumisťovat obsah, který obsahuje odkazy na externí webové stránky, má propagační nebo reklamní charakter nebo obsahuje osobní údaje třetích osob. Rovněž je zakázáno umisťovat obsah protiprávní povahy, zejména takový, který představuje jednání nekalé soutěže apod.
9.7 Klient je odpovědný za výroky, které upravil a zveřejnil, zejména je odpovědný za porušení práv nebo zboží třetích osob.
9.8 Na výslovnou žádost Klienta může být obsah Assesmnetu skryt pro ostatní uživatele Obchodu, avšak udělené hodnocení v podobě hvězdiček je zahrnuto do celkového hodnocení Obchodu a Zboží
10. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
10.1 Klient prohlašuje, že nemá žádná práva, včetně autorských práv nebo práv souvisejících s právem autorským, k Hodnocení a výrokům, které zveřejnil, s výjimkou práva používat Internetový obchod způsobem uvedeným v Provozním řádu. Klient není oprávněn obsah jakýmkoli způsobem zaznamenávat, rozmnožovat, zpřístupňovat, zveřejňovat nebo šířit, pokud takové právo nevyplývá z právních předpisů nebo Pravidel.
10.2 Klient není oprávněn k jakýmkoli zásahům do obsahu, zejména není oprávněn zasahovat do obsahu, struktury, formy, grafiky, mechanismu fungování nebo jiných prvků Internetového obchodu.
10.3 Umístěním Vyhodnocení v Internetovém obchodě, které je dílem ve smyslu polského zákona ze dne 4.2.1994 o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským - uděluje Klient Prodávajícímu nevýhradní a bezplatnou a časově a územně neomezenou licenci k užití těchto děl Prodávajícím, spolu s právem udělit podlicenci Partnerům Prodávajícího, která zahrnuje zpřístupnění díla veřejnosti tak, aby k němu měl každý přístup na místě a v čase jím zvoleném (internet). Licence se uděluje s ohledem na všechny oblasti užití známé v době jejího udělení, zejména na následující oblasti užití:
10.3.1 v rozsahu záznamu a rozmnožování díla jakoukoli technikou - zejména tiskem, reprografií, magnetickým nebo digitálním záznamem, tj. jakoukoli technikou na jakémkoli audiovizuálním nebo obrazovém nosiči, zejména na audiovizuálních discích, CD, počítačových discích, v multimediální síti, včetně internetu a souvisejících on-line služeb, a rozmnožování, nahrávání, užití na internetu, v reklamě, rozmnožování záznamu v elektronické podobě v paměti počítače a ve vnitřních i vnějších sítích,
10.3.2 užití celku nebo fragmentů či jakýchkoli prvků díla s možností úpravy vyplývající z podstaty daného internetového média - ve všech publikacích, zejména online, digitálních, ve zpravodajích a informacích, samostatně nebo v kombinaci s jinými díly nebo fragmenty děl; užití celku nebo fragmentů k propagaci a reklamě, zejména formou audiovizuální, zvukové, mediální reklamy.
10.3.3 v souvislosti s oběhem originálu nebo rozmnoženin, na nichž je dílo zaznamenáno - uvádění na trh, půjčování, pronájem originálu nebo rozmnoženin.
10.3.4 pokud jde o šíření díla jiným než výše uvedeným způsobem, veřejné provozování, vystavování, vystavování, rozmnožování, vysílání a opětovné vysílání a zpřístupňování díla veřejnosti tak, aby k němu měl každý přístup na místě a v čase podle své volby,
10.3.5 užití díla pro propagační a marketingové účely;
10.4 Zrušení účtu objednatelem nebo posouzením podle kapitoly IX bodu 8 nemá vliv na platnost výše uvedené licence.
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu platí od 2020.06.01.
11.2 V případě změny nebo zrušení některého z ustanovení těchto Pravidel rozhodnutím příslušného orgánu nebo soudu zůstávají ostatní ustanovení v platnosti a jsou pro Prodávajícího a Klienta závazná.
11.3 Rozhodným právem pro řešení případných sporů souvisejících s tímto Řádem je polské právo. Takové spory řeší obecný soud místně příslušný. Klient, který je Spotřebitelem, může rovněž využít mimosoudních způsobů prověřování reklamací a uplatňování nároků. Veškeré informace týkající se mimosoudních způsobů vyřizování stížností a uplatňování nároků lze získat na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: www.uokik.gov.pl. Současně bychom Vás rádi informovali, že uvedená řízení mají dobrovolný charakter a obě strany s nimi musí souhlasit.
11.4 Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 informujeme, že na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je k dispozici online platforma pro řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR je webová stránka s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a obchodníky, kteří hledají mimosoudní řešení sporu týkajícího se smluvních závazků vyplývajících z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb online.
PŘÍLOHA 1 - INFORMACE O UPLATNĚNÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Osoba podnikající, která uskuteční nákup neprofesionální povahy, tj. vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněný na základě ustanovení Centrální evidence a informací o podnikání, má rovněž právo odstoupit od smlouvy podle následujících pravidel. Právo odstoupit od smlouvy má podle těchto pravidel - spotřebitel. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy podle následujících pravidel. Máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech:
1.1 v případě kupní smlouvy ode dne, kdy jste nabyl/a zboží do svého vlastnictví nebo kdy zboží do svého vlastnictví nabyla Vámi určená třetí osoba odlišná od dopravce;
1.2 v případě smlouvy, která vyžaduje převod vlastnictví k více položkám, které jsou dodávány samostatně, ode dne, kdy získáte do vlastnictví poslední položku nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce a vámi určená získá do vlastnictví poslední položku;
1.3 v případě smlouvy, která ukládá povinnost převést vlastnictví k položkám dodávaným po částech nebo po částech, ode dne, kdy získáte do vlastnictví poslední položku nebo část nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce a vámi určená získá do vlastnictví poslední položku nebo část;
1.4 v případě smluv o pravidelných dodávkách zboží na dobu určitou ode dne, kdy získáte do vlastnictví první položku nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce a vámi určená získá do vlastnictví první položku;
12.1.5 v případě smluv o poskytování služeb nebo digitálního obsahu, které nejsou poskytovány na trvalém nosiči, ode dne uzavření smlouvy.
2. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat, Pro s.c. Wojciech Berniak, Dorota Bobka, Grzegorz Bobka, Obrońców Modlina 4, 30-733 Kraków, tel. , info@formommy.cz
o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem).
3. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.
4. Můžete také vyplnit elektronický formulář pro vrácení zboží, který je k dispozici na internetových stránkách internetového obchodu: https://formommy.cz/returns-open.php. Pokud využijete této možnosti, zašleme vám neprodleně potvrzení o přijetí vašeho odstoupení od smlouvy na trvalém nosiči.
5. Pro zachování lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, abyste informaci o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zaslali před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
6. V případě odstoupení od této smlouvy Vám vrátíme veškeré platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání Zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z Vámi zvoleného jiného než námi nabízeného nejlevnějšího obvyklého způsobu dodání), a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Vrátíme vám peníze stejnými platebními metodami, jaké jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak.
7. V případě smluv zavazujících k převodu vlastnictví zboží, u nichž jsme nenabídli, že v případě odstoupení od smlouvy převezmeme zboží zpět - se zdržíme vrácení platby, dokud neobdržíme zboží nebo dokud nám nebude předložen doklad o jeho vrácení, podle toho, co nastane dříve.
8. Vrácené zboží zašlete zpět na adresu :

Bezplatné vrácení : Zasilkovna
Kód pro vrácení : 95287124

For s.c./ Formommy

Obrońców Modlina 4
30-733 Kraków
(POLSKA)

neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je zachována, pokud zašlete věc zpět před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady spojené s vrácením věci nesete vy.
9. Vzhledem k hmotnosti a rozměrům Zboží mohou být v případě odstoupení od smlouvy - vrácení Zboží vyšší náklady než obvyklé poštovné. Pokud si přejete využít služeb kurýrních společností, může být nutné zaslat zboží na paletě, což je dražší než běžné poštovné.
PŘÍLOHA 2 - FORMULÁŘ PROHLÁŠENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***

pixel